پزشکی و دارویی

پاکت های پزشکی و تجهیزات پزشکی و دارویی می بایست بدلیل داشتن محتوای بهداشتی و استریل قابلیت استریل شدن را داشته باشند لذا اغلب پاکت هایی که مورد استفاده برای این محصولات قرار می گیرند حداقل در یک وجه از پاکت کاغذی می باشد (البته با توجه به روش استریل کردن با گاز اتیلن اکساید) و یا حتی قابل استریل شدت با بخار و حرارت درون اتوکلاو به هرحال پاکت های بسته بندی تجهیزات پزشکی گرافیک بسیار ساده ای دارند ولی آنالیز بسیار مهم و خاص است.

تولیدات مربوط به این محصول

وی پک

برند هایی که به ما اعتماد کرده اند