یکشنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۳
پاکت بسته بندی آجیل و خشکبار

پاکت بسته بندی آجیل و خشکبار

اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ و ﺣﺸﺮات ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻪ ﻧﻮر و اﮐﺴﯿﮋن ﮐﻤﺘﺮ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ، در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮل را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ آﺟﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ، و ﺧﺸﮑﺒﺎر اﻏﻠﺐ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﯾﺰ و ﻓﺮم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺧﺸﮑﺒﺎر و آﺟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﺑﻮی ﻧﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﻀﺎ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ از ﺑﺴﺘﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﺣﺸﺮات ﺑﻪ راﺣﺘﯽ رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ، ﺷﻔﺎف ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی آﺟﯿﻞ و ﺧﺸﮑﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻢ ﻟﻔﺎف ، ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻠﯽ اﺗﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﻻﯾﻪ و ﺳﻪ ، ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪ ، ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﻻﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در آﺟﯿﻞ و ﺧﺸﮑﺒﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﺮﺑﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ، ﻣﺤﺼﻮﻻت از اﯾﻦ رو ﺑﺮای آﺟﯿﻞ و ﺧﺸﮑﺒﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺷﮑﯿﻞ و ﻧﻔﯿﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﻟﺬا اﻏﻠﺐ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺴﺘﺎده ی زﯾﭙﺪار و ﺟﻌﺒﻪ اﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻌﯽ دارﻧﺪ و اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺸﮑﺒﺎر و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﺎم و ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد از اﯾﻦ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ ، آﺟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.